رویدادهای داخلی

تقدیر وتشکر

مراسم هفته امور تربیتی

و اهداء هدایا توسط مدیر محترم هنرستان به عوامل اجرایی نمایشگاه هفته ماها


خلاصه :

مراسم هفته امور تربیتی  و تقدیر و تشکر از  معاونین محترم پرورشی

مراسم هفته امور تربیتی 

و تقدیر و تشکر از 

معاونین محترم پرورشیو اهداء هدایا توسط مدیر محترم هنرستان

 به عوامل اجرایی نمایشگاه هفته ماها🌺🌸🌺🌸

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.